Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Murów

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie mieści się przy ulicy Wolności 22 w Murowie w budynku PSP w Murowie. Do budynku prowadzi wejście  od strony ulicy Wolności na parterze. Obiekt biblioteczny posiada wejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe rozwieralne, z możliwością otwarcia obu skrzydeł i stopką zabezpieczającą przed zamknięciem.

Korytarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie jest szeroki i nie powoduje utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

W pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie nie ma schodów i innych barier architektonicznych.

W budynku nie są dostępne windy.

W budynku nie są dostępne pochylnie.

W budynku nie są dostępne platformy.

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Na parkingu umiejscowionym od strony wejścia znajdują się 3 miejsca parkingowe oraz jedno dodatkowe, oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie nie posiada odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


Filia w Zagwiździu

46-030 Murów, Zagwiździe, ul. Lipowa 11 a

tel. 774214504

e-mail:

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa: 11.00-17.00, wtorek, czwartek: 10.00-16.00, piątek:  9.00-15.00;

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.
W korzystaniu z biblioteki/naszych zbiorów pomaga bibliotekarz.
Przy wejściu do budynku zamontowano dzwonek.

 

Filia w St. Budkowicach

46-030 Murów, Stare Budkowice, ul. Ogrodowa 3

tel. 774210445

e-mai:

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa: 10.00-17.00, wtorek czwartek: 9.00-16.00 piątek: 8.00-15.00

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.
W korzystaniu z biblioteki/naszych zbiorów pomaga bibliotekarz.
Pod drzwi wejściowe prowadzi podjazd.

W żadnej  z filii nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W budynkach nie są dostępne informacje dotykowe, kolorystyczne, piktogramy i napisy.

                      

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie.

 

Inne informacje i oświadczenia

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się poprzez e-mail: bibliotekamurow@murow.pl, listownie lub telefoniczne 77 4214046 z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wersja XML